1.    Tytuł projektu: „Żyj zdrowo!”
2.    Cele projektu:
Cel główny:
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży

Cele szczegółowe:
•    Zapoznanie/przypomnienie uczniom (a przez nich ich rodzinom) zasad prawidłowego odżywiania się
•    Uświadomienie uczniom (rodzinom) potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie
Cele wychowawcze:
•    Uczeń potrafi aktywnie wypocząć
•    Uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków
•    Uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną
•    Uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom
3.    Adresaci projektu:
Uczniowie PG w Leśnicy (oraz ich rodziny)
W PG w Leśnicy już czwarty rok realizujemy projekt „Żyj zdrowo!” stworzony w szkole na podstawie ogólnopolskiego programu TRZYMAJ FORMĘ!
Koordynatorzy odpowiedzialnymi za realizację założeń tego programu:
•    Nauczyciel języka niemieckiego i wychowania fizycznego – A. Hibner
•    Opiekun świetlicy – B. Niewiadomska
poza tym w realizacji projektu brali udział:
•    Nauczyciele wychowania fizycznego – M. Cembala, K. Kapłon
•    Nauczyciel techniki – W. Bednarek
•    Higienistka szkolna – S. Jarocka
•    Wychowawcy klas